Hospital Kuks

Kuks

Kruchta, okna a dveře

Kuks-Hospital-Titul

Údaje o památce

Realizace

2014–2015

Rejstříkové číslo ÚSKP

1979/6–3580

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel a kolektiv

Doplňující údaje

Průzkumy Jitka Musilová a Adam Souček, Mgr. Art. 2011

Foto

PhDr. Daniel Ebel
Petr Miler DiS.
Vendula Hrachovcová DiS.
Lukáš Smolík DiS.

Vstupní dveře do refektáře

Kuks-Hospital-1-01
Před restaurováním

Vnitřní strana

Kuks-Hospital-1-02
Před restaurováním

Vnější strana

Kuks-Hospital-1-03
Detail dubových dveří

Před sejmutím nátěrů

Kuks-Hospital-1-04
Sonda

 

Kuks-Hospital-1-05
Snímání nátěrů

 

Kuks-Hospital-1-06
Snímání nátěrů

 

Kuks-Hospital-1-07
Snímání nátěrů

 

Kuks-Hospital-1-08
Snímání nátěrů

 

Kuks-Hospital-1-09
Demontovaný zámek

 

Kuks-Hospital-1-10
Demontovaný zámek

 

Kuks-Hospital-1-11
Doplňování dubového dřeva na zárubni

 

Kuks-Hospital-1-12
Doplňování chybějících částí dubovým dřevem

 

Kuks-Hospital-1-13
Doplňování chybějících částí dubovým dřevem

 

Kuks-Hospital-1-14
Retuše zárubně

Napouštění fermeží

Kuks-Hospital-1-15
Moření a lakování dveří

 

Kuks-Hospital-1-16
Restaurované dveře

Vnitřní strana

Kuks-Hospital-1-17
Restaurované dveře

Vnější strana

Kuks-Hospital-1-18
Restaurované dveře

Vnější strana

Kuks-Hospital-1-19
Restaurované dveře

Vnější strana, detaily

Kuks-Hospital-1-20
Restaurované dveře

Vnější strana, detaily

Rozměry: 382x226/118 cm
Technika: mořené dřevo

Jedná se o dvojité dvoukřídlé dveře, mezi nimiž je hluboká špaleta s deštěním. Nade dveřmi je umístěna supraporta s nadsvětlíkovými okny.

Vnější křídla, deštění a supraporty, jsou zhotoveny z dubového dřeva. Vnitřní dveřní křídla jsou zhotovena z měkkého dřeva.

Na dubových prvcích i na měkkých dveřích je jednoduché fládrování. Je zde fládrem imitován světlý a tmavý dub.

Dveře s deštěním jsou celkově velmi mechanicky poškozené, nejvíce v oblasti zámků. Dveře z měkkého dřeva jsou popraskané, obvod rámů je hrubě poškozen. Povrchové úpravy fládrováním jsou zásadním způsobem narušené, překryté vrstvou laků a zaschlých olejů. Vzhledem k této skutečnosti a nízké kvalitě fládrování, jsem doporučil, aby z veškerých částí byly staré povrchové úpravy odstraněny. Po celkové opravě provést nové povrchové úpravy mořením, fermežováním a závěrečnou šelakovou vrstvou.

Pro určení původní barevnosti jsem provedl stratigrafickou sondu, na základě které byla stanovena a navržena nová povrchová úprava.

Sonda pro zjištění barevnosti
  1. vrstva dubové dřevo
  2. vrstva původní povrchové úpravy
    mořené dubové dřevo, fermež? vosk?
  3. souvislá vrstva okrového nátěru
  4. tmavohnědá olejová barva
  5. vrstva ztvrdlých leštěnek a jiných depozitů

Demontáže

Byly vysazeny a odvezeny do atelieru vnitřní i vnější dveře a supraporty s okny. Poškozený oplechovaný práh byl odstraněn.

Z dveřních křídel byly sejmuty zámky a zástrče. Z okenních křídel supraporty byla odstraněna skla, přičemž historická byla zachována.

Snímání povrchových úprav

Z profilované zárubně a deštění průchodu, byly povrchové úpravy snímány na místě mechanicky. Nátěrové vrstva byly odškrábány plochými a profilovanými cidlinami. Po doplnění poškozených, nebo chybějících částí dřevem, byl povrch opakovaně broušen smirkovým papírem o různých zrnitostech. Dřevo bylo mezi jednotlivými broušeními vlhčeno.

Podobným způsobem byly povrchové úpravy snímány v atelieru z dveřních křídel, supraporty a okenních křídel.

Doplňování chybějících částí

Chybějící části na dveřní zárubni, ostění, supraportách a vnějších dveřník křídlech, byly doplněny dubovým dřevem. Vnitřní dveřní křídla smrkovým dřevem.

V dílně byl ke klížení spojů užit kostní klih, doplňky zárubní byly lepeny vzhledem k nevyhovujícím teplotám disperzním lepidlem. Jednotlivé doplněné díly byly dotvarovány a vybroušeny.

Petrifikace

Části dubového dřeva a především křídel dveří z měkkého dřeva, byly poškozeny červotočem, který však již v současné době nebyl aktivní. Jednalo se zejména o krajové části.

Jednotlivé díly, ať již poškozené, nebo intaktní, byly ošetřeny proti dřevokazům Lignofixem Profi. Změklé části byly napuštěny Solakrylem BMX.

Tmelení

K tmelení byl užit přibarvený klihový tmel, pro drobný tmelení přibarvený voskový tmel.

Povrchové úpravy

Po celkovém vytvarování, vybroušení a tmelení, byl povrch dubového dřeva lehce napuštěn světlým mořidlem a dále retušován. Doplňky z nového dřeva byly barevně sjednoceny s originálem. K retuším byla užita mořidla na bázi vody. Dveřní křídla z měkkého dřeva byla přimořena do barvy dubových částí.

Povrchy byly dále napuštěny lněnou fermeží. Po zaschnutí byla nanesena vrstva šelaku. Šelaková vrstva na měkkých křídlech byla ještě probarvována.

Kování

Po demontáži byl proveden průzkum povrchových úprav kování. Kování na vnějších dubových dveřích bylo cínované, na novějších vnitřních natřeno černým nátěrem.

Poškozené zástrče byly opraveny, přidržující pásky na zástrčkách roznýtovány. Zámky byly rozebrány a vyčištěny. Funkční opravy se týkaly především čtyřhranů klik, které byly užíváním opotřebené.

Z povrchů byly odstraněny staré povrchové úpravy, kov byl zcela očištěn. Cínované prvky byly povrchově upraveny pocínováním. Zástrče a zámek s klikou vnitřních dveří, byly natřeny grafitovou barvou.

Závěrečné retuše a montáže

Restaurované dveře se supraportami byly vráceny na původní místo. Bylo usazeno restaurované kování a doplněn nový práh do průchodu.

Drobné defekty, které vznikly při montáži, byly retušovány.

Jednokřídlé dveře

Kuks-Hospital-1-21
Zárubeň před opravou
Kuks-Hospital-1-22
Opravené křídlo
Kuks-Hospital-1-23
Závěrečný nátěr
Rozměry: 105x210/20 cm
Technika: měkké dřevo, moření a lak, rubová strana krycí nátěr

Jednokřídlé výplňové dveře rámové konstrukce, obložková zárubeň. Dveře jsou zhotovené ze smrkového dřeva. Povrchovou úpravu tvoří emailový nátěr.

Dveře jsou opatřeny zadlabacím zámkem. Z mosazného kování se dochovaly pouze štítky typu Elegant.

Demontáže a čištění

Dveře byly převezeny do atelieru, demontován zámek a torzo kliky. Krycí nátěry byly ze zárubně odstraněny na místě, z dveřního křídla v atelieru.

Drobné chybějící fragmenty byly doplněny měkkým dřevem.

Ze strany místnosti 1.29 byla jak zárubeň, tak dveřní křídlo, zbavena veškerých tmelů a krycích nátěrů, vzhledem k tomu, že finální povrchová úprava této strany je provedena mořením a transparentní lazurou. U rubové strany byl určen krycí nátěr RAL 8022.

Povrchové úpravy

Povrchová úprava směrem do místnosti 1.29 byla provedena mořidlem na vodní bázi. Odstín odpovídá barevnosti vnitřních dveří vstupu do refektáře.

Druhá strana dveřního křídla a zárubně byla vytmelena a natřena základní barvou ve dvou vrstvách. Závěrečný nátěr byl proveden krycí barvou RAL 8022.

Montáže

Dveře byly osazeny na původní místo. Chybějící kliky byly nahrazeny typovým mosazným kováním Cobra elegant.

Malované dveře

Kuks-Hospital-3-01
Zárubeň

Před restaurováním

Kuks-Hospital-3-02
Zárubeň

Před restaurováním

Kuks-Hospital-3-03
Křídlo

Před

Kuks-Hospital-3-04
Detail dveří

Před restaurováním

Kuks-Hospital-3-05
Detail dveří

Před restaurováním

Kuks-Hospital-3-06
Snímání přemaleb

 

Kuks-Hospital-3-07
Snímání přemaleb

 

Kuks-Hospital-3-08
Snímání přemaleb

 

Kuks-Hospital-3-09
Truhlářské opravy

 

Kuks-Hospital-3-10
Truhlářské opravy

 

Kuks-Hospital-3-11
Kopírování malovaného vzoru

 

Kuks-Hospital-3-12
Fixace malby na zárubni

 

Kuks-Hospital-3-13
Základní nátěr na zárubni

 

Kuks-Hospital-3-14
Rekonstrukce malby

 

Kuks-Hospital-3-15
Rekonstrukce malby

 

Kuks-Hospital-3-16
Dveře s restaurovanou klikou

 

Kuks-Hospital-3-17
Po restaurování

Rekonstruovaná malba

Kuks-Hospital-3-18
Po restaurování

Rekonstruovaná malba

Kuks-Hospital-3-19
Po restaurování

Rekonstruovaná malba

Kuks-Hospital-3-20
Po restaurování a rekonstrukci malby

Detail

Rozměry: 252 x 15/118 cm
Technika: měkké dřevo, polychromie

Dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s výplněmi, zavěšené v profilované obložkové zárubni. Hluboké ostění je fasováno kazetovým deštěním. Jednotlivé výplně jsou rámované vystouplými profilovanými lištami.

Dveřní křídla, obložky i deštění jsou zhotoveny z měkkého jehličnatého dřeva (smrk, jedle).

Dle sondáže a průzkumu paní Musilové, bylo na dveřích doloženo deset barevných vrstev. Nejstarší vrstvy tvořily polychromie barevně odlišné (V1 až V3). Poslední nátěry, V9 a V 10, tvořil emailový nátěr v barvě slonové kosti.

Na základě konzultací s pracovníky NPÚ bylo rozhodnuto, že novodobé nátěry a přemalby budou odsnímány až na vrstvu V3, které tvořilo modré a modrozelené mramorování.

Provedli jsme rozšířené sondy a zjistili jsme, že v této vrstvě byly rámy a profilované lišty modrozelené, výplně pak dekorované modrobílým mramorováním, které dále bylo zdobené bílým linkovým geometrickým ornamentem.

Vzhledem k značnému poškození této vrstvy bylo dále rozhodnuto, že dochovaná vrstva bude očištěna a fixována. Ornament bude překreslen na pauzovací papír. Na nových podkladových vrstvách bude provedena rekonstrukce mramorování i geometrického ornamentu.

Poškození dřeva

Dveře byly poškozeny především mechanicky. Profilace na lištách byly dále degradovány červotočem. Klapačka byla nepůvodní. Výplně na křídlech i na deštění byly podélně popraskané.

Kování

Vrchní krabicový zámek je klasicistní, železný, podobně jako zástrče. Kliky jsou mosazné. Zámek byl opotřeben užíváním, vnitřní části byly zkorodované.

Demontáže

Dveřní křídla byla vysazena a odvezena do atelieru. Z deštění dveří byly sejmuty profilované lišty. V atelieru bylo odstrojeno kování.

Snímání povrchových úprav

Změkčování a odstraňování vrstev chemickou cestou se nám neosvědčilo. Proto jsme přistoupili ke snímání určených vrstev mechanickou cestou.

Zbytky nátěrů byly dočištěny lakovým benzínem. Na profilovaných lištách byly emailové vrstvy mírně ohřáty horkovzdušnou pistolí.

Doplňování chybějících částí

Z dveřních křídel byly demontovány profilované lišty. Prasklé výplně byly v některých případech slepeny a staženy. V případech, kdy nebylo možné dotažení, byly mezery vyšpánovány.

Poškozené části na profilovaných obložkách byly doplněny smrkovým dřevem. Poškozené lišty byly doplněny, popřípadě vyměněny. Ke zpětnému upevnění lišt byly užity dřevěné hřebíky.

Rekonstrukce polychromie

Vyčištěná polychromie byla zafixována a separována nátěrem bílého šelaku. Na tuto vrstvu byl nanesen základní syntetický nátěr. Nerovnosti byly přetmeleny a vyrovnány akrylátovým tmelem. Vyrovnané plochy byly znovu překryty základním nátěrem a jemně přebroušeny.

Rekonstrukce mramorování byla provedena temperovými barvami. Na tuto plochu byl překopírován geometrický ornament a linky vytaženy bílou barvou.

Rekonstruovaná malby byla kompletně zafixována bílou šelakovou politurou.

Kování

Po demontáži byl proveden průzkum povrchových úprav kování. Na železných částech jsme nenašli žádné významné povrchové úpravy. Proto jsme přistoupili k vyčištění zástrčí a krabice zámku. Kování bylo opraveno po funkční stránce.

Zámek byl vyčištěn a promazán. Poškození na klice byly zaletovány mosazí.

Zástrče byly natřeny grafitovou barvou.

Závěrečné retuše a montáže

Restaurované dveře byly zavěšeny na původní místo a namontován zámek, kliky a zástrče.

Skříňka ve zdi

Kuks-Hospital-2-01
Stav před restaurováním
Kuks-Hospital-2-02
Zpevňování rámu
Kuks-Hospital-2-03
Nápisy na dvířkách
Kuks-Hospital-2-04
Zakrývání spár na zadní části skříňky
Kuks-Hospital-2-05
Nakližování seschlého středu
Kuks-Hospital-2-06
Čištění polic
Kuks-Hospital-2-07
Tmelení fládrování
Kuks-Hospital-2-08
Retuše fládrování
Kuks-Hospital-2-09
Restaurovaná dvířka
Kuks-Hospital-2-10
Osazení na původní místo
Rozměry: 134x167/50 cm
Technika: měkké dřevo, fládr

Skříňka ve zdi je zhotovena z měkkého dřeva, povrchovou úpravu čelní strany s dvířky tvoří fládr, napodobující světlé a tmavě mořené dubové dřevo. Závěsy a štítky jsou kované, natřené hnědou barvou, která tvoří tmavší podkladovou vrstvu fládrování.

Korpus skřínky je zhotoven z dřevěných desek. Jedná se o druhotné použití, protože na vnějších stranách bočnic jsou drážky, které nemají žádný vztah k současné konstrukci. Je pravděpodobné, že přední část s dvířky, kováním a zámky, byla vyrobena dříve (konec 18.stol.), zatím co korpus byl zhotoven na přelomu 19. a 20. století, přičemž byl užit starší materiál.

Demontáže, čištění

Kolem skřínky byla opatrně odstraněna omítka a drobné zazdívky a skřínka byla převezena do atelieru. Dělící police byly vyjmuty. Korpus s dvířky a policemi byl očištěn od prachových depozitů za pomoci mýdla a vody.

Fládrovaná část dvířek byla zbavena mastnot a depozitům pomocí benzínu a směsi acetonu s lihem.

Zpevnění konstrukce a doplnění

Přední stranu skříňky tvoří rám, do kterého jsou vsazena dvířka. Křídla jsou od sebe oddělena svislou přepážkou. Působením dřevokazů byly degradovány rohové spoje. Bočnice, police i zadní část byly popraskané. Čepované spoje v předním rámu byly znovu prolepeny, bočnice a police sklíženy. Mezery mezi jednotlivými deskami zad byly překryty drobnými lištami. K tomuto způsobu opravy jsem přistoupil z toho důvodu, že záda byla již původně přibita hřebíky, které nebylo možné vytáhnout a tak zadní část skřínky demontovat.

Dále byly vyjmuty svlaky dvířek a rozšířena rybina svlaku. Tato úprava byla provedena, protože svlak dostatečně v desce dvířek nedržel, netáhl.

Chybějící detaily byly doplněny měkkým dřevem. Vnitřek skřínky byl přebroušen jemným ocelovým rounem.

Petrifikace

Nepolychromované plochy skřínky byly ošetřeny proti dřevokazům přípravkem Lignofix Profi.

Degradované části byly zpevněny Solakrylem BMX a ostatní povrchy impregnovány lněnou fermeží.

Restaurování fládru

Očištěná fládrovaná strana dvířek byla dále restaurována. Polychromie byla fixována želatinou. V místech, kde chyběly barevné vrstvy, bylo provedeno tmelení klihokřídovým tmelem.

Tmely byly napuštěny proti přílišné nasákavosti a retušovány temperovými barvami. Povrch byl fixován bílým šelakem.

Restaurování kování

Závěsy a štítky byly ponechány na dvířkách a retušovány společně s polychromií dvířek. Demontované zámky byly vyčištěny, provedena funkční oprava a doplněny klíče.

Závěrečnou povrchovou úpravu tvoří grafitový nátěr.

Osazení

Restaurovaná skřínka byla osazena na původní místo a zazděna. Drobné defekty byly retušovány.

Kruchta a polychromované zábradlí

Kuks-Hospital-4-01
Zábradlí

Před restaurováním

Kuks-Hospital-4-02
Zábradlí a kruchta

Před restaurováním

Kuks-Hospital-4-03
Zábradlí a kruchta

Před restaurováním

Kuks-Hospital-4-04
Zábradlí

Před restaurováním

Kuks-Hospital-4-05
Polychromie

Detail poškození

Kuks-Hospital-4-06
Zábradlí

Chybějící kuželky

Kuks-Hospital-4-07
Zábradlí

Chybějící kuželky

Kuks-Hospital-4-08
Zábradlí

Rozebírání

Kuks-Hospital-4-09
Zábradlí

Rozebírání

Kuks-Hospital-4-10
Zábradlí

Rozebírání

Kuks-Hospital-4-11
Kuželky zábradlí

Doplňování chybějících částí

Kuks-Hospital-4-12
Kuželky zábradlí

Doplňování chybějících částí

Kuks-Hospital-4-13
Kuželky zábradlí

Tmelení

Kuks-Hospital-4-14
Madlo zábradlí

Tmelení a retuše

Kuks-Hospital-4-15
Zábradlí a kruchta

Čištění

Kuks-Hospital-4-16
Podhled kruchty

Čištění

Kuks-Hospital-4-17
Zábradlí

Instalace restaurovaných kuželek

Kuks-Hospital-4-18
Zábradlí a kruchta

Závěrečné laky

Kuks-Hospital-4-19
Zábradlí a kruchta

Restaurováno

Kuks-Hospital-4-20
Zábradlí a kruchta

Restaurováno

Kuks-Hospital-4-21
Zábradlí

Závěrečné retuše a laky

Kuks-Hospital-4-22
Zábradlí

Restaurováno

Rozměry: výška a šířka zábradlí v obou případech 1,3 x 8,25 m
Technika: měkké dřevo, polychromie

Zábradlí obou kruchet tvoří sokly s profilacemi, do kterých jsou vsazeny ploché dřevěné kuželky. Madlo je zhotoveno z masivního trámu, který je opláštěn dřevěnými deskami a profilacemi. Pravá kruchta má dřevěný, půlkruhový podhled.

Povrchovou úpravu tvoří dvoubarevná polychromie, napodobující mramorování. Polychromované jsou pouze přední části. Rubová strana zábradlí je ponechána v přírodním dřevu.

Obě kruchty byly poškozeny především mechanicky. V zábradlí chybělo několik kuželek, další byly rozlomené nebo vysunuté ze zádlabů. Poškozené byly též profilace soklů i madel, do kterých byly zatlučeny skoby a hřebíky, takže došlo k rozštěpení dřeva.

Polychromie byla poškozena především prachovými depozity a opakovanými výmalbami kaple, kdy bílý nátěr stěn byl přetažen na zábradlí i části malovaného podhledu.

Demontáže

Obě zábradlí kruchet byla demontována. Nejdříve bylo odstraněno opláštění madel, čímž se uvolnily jednotlivé kuželky a bylo je pak možné vysunout. Na místě zůstaly pouze konstrukční trámy zábradlí, které jsou zapuštěny do zdiva. Nebyly též demontovány profilace soklů a podhled pravé kruchty.

Polychromované obklady soklů jsou přibíjeny velkými kovanými hřebíky a při demontáži by došlo k poškození.

Čištění

Čištění zábradlí a podhledu proběhlo ve dvou fázích. Při první byly odstraněny hrubé nečistoty z rubových stran i polychromie pomocí benátského mýdla a vody.

Po upevnění polychromií želatinou byly ztenčeny lakové vrstvy a odstraněny zbytky nečistot.

Oprava dřevěných částí

Chybějící kuželky byly zhotoveny ze smrkového dřeva. Dřevo bylo ručně ohoblováno, aby povrch měl podobný charakter jako originální části. Rozlomené kuželky byly slepeny a chybějící části doplněny odpovídajícím materiálem.

Rozštípnuté profilace a obložky madel byly slepeny, chybějící části doplněny měkkým dřevem. Po dotvarování byly rubové nepolychromované části jemně ručně přebroušeny.

Sokly s profilacemi byly restaurovány na místě v kapli. Poškozené části byly sklíženy a do větších defektů napasováno nové měkké dřevo.

Všechny nepolychromované strany byly ošetřeny proti dřevokazům Lignofixem Profi.

Povrchové úpravy

Vyčištěné polychromie byly fixovány řídkou transparentní šelakovou politurou. Rušivé defekty byly vytmeleny klihokřídovým tmelem a povrch zarovnán.

Na doplněných kuželkách a ostatních částech byla rekonstruována polychromie. Původní polychromie byla retušována akvarelovými barvami.

Doplněné dřevo, z rubové části nemalované, bylo retušovánu do shodné barevnosti s originálem mořidly na bázi vody.

Montáže zábradlí

Restaurovaná zábradlí byla vrácena na původní místo. Kuželky vsazeny do zádlabů ve spodních trámech a upevněny k madlu dřevěnými deskami a profilovanými lištami.

Prvky byly připevněny dřevěnými a kovanými hřebíky.

Závěrečné retuše

Po kompletním namontování zábradlí byly provedeny závěrečné retuše. Polychromované části byly opatřeny závěrečným šelakovým nátěrem, rubové strany byly převoskovány.

Dubová okna se zasklením do olova

Kuks-Hospital-5-01
Okno O.13,1-145a

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-02
Okno O.1.2-1.45

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-03
Okno O.1.1-2.47

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-04
Okno O.1.1-2.47

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-05
Okno O.1.1-2.47

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-06
Okno O.1.1-2.46

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-07
Okno O.1.1-2.47

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-08
Okno O.13.2-1,45a

Před restaurováním

Kuks-Hospital-5-09
Okno O.13.2-1,45a

Část oratoře

Kuks-Hospital-5-10
Okno O.13.2-1,45a

Část oratoře

Kuks-Hospital-5-11
Dubové okno s kováním

Detail poškození

Kuks-Hospital-5-12
Dubové okno s kováním

Detail poškození

Seznam restaurovaných oken

Dubové okno s kováním, O.13,1-145a
Dubové okno s kováním, O.1.2-1.45
Dubové okno s kováním, O.1.1-2.47
Dubové okno s kováním, O.1.2-2.47
Dubové okno s kováním, O.1.3-2.47
Dubové okno s kováním, O.1.1-2.46
Dubové okno s kováním, O.1.4-2.47
Dubové okno s kováním, O.13.2-1,45a
Dubové okno s kováním, O.13.3-1,45a

Jedná se o jednoduchá, čtyřkřídlá, dubová okna se zasklením do olova. Okna tvoří obvodové rámy, které jsou vodorovně děleny vlysem a svisle v horní polovině příčkou. Okna O.13,1-145a, O.13.2-1,45a, O.13.3-1,45a, jsou doplněna zasklenou vyhlídkou.

Okenní křídla jsou bez profilací, vlysy jsou členěné směrem ke sklu zkosením. Skla jsou vložena do drážky, rohové plátované spoje nejsou proto klížené, ale kolíčkované.

Okna jsou opatřena vrchním kováním, které je železné, s povrchovou úpravou cínováním. Křídla nesou rohové závěsy se závěsníky, protilehlé rohy jsou zpevněné rohovníčky s plasticky zpracovanými konci protepáváním.

Křídla se uzavírají jednoduchými nebo oboustrannými obrtlíky.

Do zdiva jsou okna uchycena kovanými lavičníky.

Poškození oken

Okna byla poškozena dlouholetým užíváním, mechanicky, zanedbáním základní péče. Některá křídla byla rozlomená, u okna O.13.3-1,45a chyběla. Okna v kapli byla mnohokrát neodborně natírána i s kováním. Na těchto oknech byly silné, zčernalé lakové vrstvy.

Kování bylo nekompletní, zkorodované a zohýbané, místy přetřené barvou.

Kuks-Hospital-5-13
Demontáže kování a skel
Kuks-Hospital-5-14
Demontáže kování a skel
Kuks-Hospital-5-15
Demontované závěsy
Kuks-Hospital-5-16
Demontované závěsy
Kuks-Hospital-5-17
Demontované závěsy
Kuks-Hospital-5-18
Cínované kování
Kuks-Hospital-5-19
Cínované kování
Kuks-Hospital-5-20
Rozebraná okna na jednotlivé části
Kuks-Hospital-5-21
Odstraňování starých nátěrů
Kuks-Hospital-5-22
Doplňování poškozených částí dubovým dřevem
Kuks-Hospital-5-23
Doplňování poškozených částí dubovým dřevem
Kuks-Hospital-5-24
Doplňování poškozených částí dubovým dřevem
Kuks-Hospital-5-25
Doplňování poškozených částí dubovým dřevem
Kuks-Hospital-5-26
Napouštění jednotlivých dílů fermeží
Kuks-Hospital-5-27
Lakování jednotlivých dílů
Kuks-Hospital-5-28
Okenní křídla připravená k zasklívání

Demontáže

Okna byla demontována včetně rámů. Ze zdiva byly uvolněny lavičníky a skoby a rámy byly vyjmuty.

Po převozu do atelieru bylo odstraněno kování. Vyly vytaženy hřebíčky přidržující závěsy a rohovníky, vytaženy hřeby přidržující obrtlíky a závěsníky.

Z rohových spojů okenních křídel byly vytaženy kolíčky, rámy rozebrány a skla vyjmuta.

Čištění a odstraňování nátěrů

Rozebraná křídla a rámy byly zbaveny hrubých nečistot omytím mýdlovou vodou. Značně znečištěné vlysy byly vydrhnuty rýžovým kartáčem. Druhotné nátěry byly částečně odstraňovány mechanicky po nahřátí horkovzdušnou pistolí, částečně chemicky, odstraňovačem starých nátěrů na ředidlové bázi.

Povrch byl poté dočištěn lakovým benzínem.

Doplnění chybějících částí

Očištěné vlysy a rámy byly opraveny po konstrukční stránce. Byly dolepeny prasklé čepy a plátované spoje, olámané falcování a části zkosení u zasklívacích drážek. Dále byla vyrobena chybějící křídla z dubového dřeva.

Opravená křídla a rámy byly sestaveny a připasovány. Poté byla křídla opět rozebrána, všechny části navlhčeny a vybroušeny. Dřevo bylo preventivně ošetřeno proti dřevokazům.

Povrchové úpravy

Doplněné dřevěné části oken byly přibarveny do požadovaného odstínu mořidlem na bázi vody. Všechny části byly napuštěny lněnou fermeží.

Po vyschnutí byla okna natřena lazurovacím lakem Johnstone’s ve dvou vrstvách s mezibroušením.

Kování

Veškeré kování bylo zbaveno korozí, druhotných nátěrů a starého cínování mechanickou cestou. Chybějící detaily byly vyrobeny a přivařeny k původnímu materiálu. Chybějící závěsy a obrtlíky, včetně spojovacího materiálu, byly vyrobeny kovářským způsobem.

Očištěné a restaurované kování bylo nově pocínováno. Lavičníky a skoby pro uchycení rámů, byly očištěny a natřeny grafitovou barvou.

Sestavení oken a závěrečné montáže

Okenní křídla byla postupně sestavována a do drážek vkládány restaurované vitraje. Rohové spoje byly zajištěny kolíčky. Po zasklení křídel následovala montáž kování. Byly připevněny závěsníky se závěsy, rohovníčky, přítuhy a obrtlíky.

Sestavená okna byla vrácena na původní místa a upevněna do zdiva lavičníky a skobami.

Po celkové montáži byla provedena závěrečná retuš.

Kuks-Hospital-6-01
Dubové okno s kováním

Zasklívání

Kuks-Hospital-6-02
Dubové okno s kováním

Montáž kování

Kuks-Hospital-6-03
Okno O.13.1-1.45a

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-04
Okno O.13.1-1.45a

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-05
Okno O.13.1-1.45

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-06
Okno O.1.1-2.47

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-07
Okno O.1.1-2.47

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-08
Okno O.1.1-2.47

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-09
Okno O.1.1-2.46

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-10
Okno O.12.2-1.45a

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-11
Okno O.12.2-1.45a

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-12
Okno O.12.2-1.45a

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-13
Okno O.1.4-1.47

Restaurováno

Kuks-Hospital-6-14
Dubové okno s kováním

Restaurováno, detail

Následná péče o restaurované předměty

Mořené dveře s transparentními nátěry

Dveře lze otírat nasucho, případně čistit a leštit leštěnkou s přísadou včelího vosku, například Pronto

Polychromované dveře a kruchty

Povrchy lze pouze oprašovat péřovým, nebo antistatickým oprašovadlem.

Okna

Dřevo lze leštit a čistit leštěnkou s přísadou včelího vosku, například Pronto.