Hendlův dvůr

Praha 6

Malovaný barokní strop

Údaje o památce

Realizace

2017

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel a kolektiv

Stav stropu před demontáží

Hendlův dvůr v Praze před restaurováním
Hendlův dvůr v Praze před restaurováním
Hendlův dvůr v Praze před restaurováním
Hendlův dvůr v Praze před restaurováním
Hendlův dvůr v Praze před restaurováním
Hendlův dvůr v Praze před restaurováním

Z původního stropu, v místnosti 211.05, se dochovala přibližně polovina o půdorysné výměře cca 20 m čtverečních. Čtyři malované trámy a záklopová prkna jsou zhotoveny z měkkého jehličnatého dřeva, (jedle, smrk). Konstrukce záklopů je dvojvrstevná, překládaná. Spodní desky jsou zapuštěny do zádlabů v trámech.

Mezi deskami jsou rozestupy cca 24 cm, které jsou překryty vrchní vrstvou záklopových prken, položených na horní plochu trámů. Spodní desky a hrany trámů jsou zdobeny výžlabky.

Trámy jsou zdobeny květinovým motivem, úponky s listy a květy. Na záklopových prknech se střídá květinový motiv, akantové rozviliny a motivy s drobnými figurkami. Každé pole je složeno z dvaceti tří záklopových prken.

Dřevní hmota trámů a záklopů byla místy hrubě poškozena dřevokazným hmyzem, zatékající vodou a následně dřevokaznými houbami a plísněmi. Jen část záklopů a trámů byla v dobrém stavu.

Vlysy

Dřevěný malovaný strop byl doplněn malovanými vlysy na zdi. (Jednoduchý rostlinný ornament, úponky a listy, rámovaný červenou linkou. Rozměr vlysů 20 x 95 cm. Dochované vlasy byly očištěny a zafixovány.)

Průzkumy

Vizuální průzkumy a zkoušky

Míra poškození a chybějící záklopová prkna, jsou dokumentována v přiloženém plánku a fotograficky v příloze. Trámy a prkna byly dále poškozeny mechanicky, prkna polámána, v trámech byly otvory po hřebících, kterými bylo připevněno podbití stropu. Polychromie byla místy sedřená, malba místy lehce sprašovala, lokálně se odlupovala z podložky. Části polychromie byly ztmavlé díky zateklé vodě s nečistotami.

Zhlaví trámu A byly na obou stranách zcela devastovány hnilobou. Zcela znehodnocena byla záklopová prkna A 21 až 23. Trám B byl poškozen hnilobou ve středové partii.

Z dochované části stropu deset prken chybělo, sedm bylo poškozeno do té míry, že dekor je nutné rekonstruovat na novou podložku podle zbytků originálu.

Byla provedena zkouška fixace polychromie a další čištění. Pro fixaci je nejvhodnější 3% roztok Paraloidu B 72 v toluenu. Následně lze polychromii dočišťovat benzinem a destilovanou vodou. Ztmavlé skvrny nelze vyčistit.

Řazení motivů

Spodní záklopová prkna, zapuštěná do trámů, jsou zdobena stylizovanými úponky růží s listy a květy. V horní vrstvě se střídají vždy dva figurální motivy v přilehlých polích, doplněné rozvilinami. V následující řadě jsou vedle sebe dva rozvilinové motivy a ve třetím poli je motiv s figurkami.

Stratigrafie a složení materiálu

Dle rozboru Ing. I. Kopecké

Vzorky odebrané z malovaného stropu označené jako 1 a 2 a malby 1 a 2, byly pozorovány pod mikroskopem a povrchově analyzovány na FTIR spektrometru.

Vzorky č. 1 a 2. Směs sádry, okrového pigmentu, křídy, pojené temperou.

Vzorky malba 1 a 2, podkladové vrstvy tvořené křídou a sádrou, barevné vrstvy tvořené směsí křídy, sádry, mořeny, kostní černě, pojené vápennou vodou s přídavkem proteinu (klih, vejce) a malého množství oleje. Technikou malby tedy byla málo mastná tempera.

Mykologický průzkum

Shrnutí výsledků průzkumu dle protokolu M. Pechače, ČMS

V místě odebrání vzorků jsou zjištěny následující dřevokazné houby a plísně a stopy po hmyzu: outkovka zprohýbaná – po vyschnutí dřeva přestává růst.

Plísně, patřící k saprofytickým, mikroskopickým, vláknitým houbám, vegetující při zvýšené vlhkosti dřevní hmoty jsou součástí životního prostředí. Při vyschnutí substrátu se přestávají tvořit.

Poškození dřevní hmoty dřevokazným hmyzem čeledi červotoči. Hmyz není aktivní.

Návrh opatření

Odstranit napadené části dřeva, dřevní hmotu ošetřit fungicidním a insekticidním roztokem Lignofix OH (Lignofix top profi), aplikační roztok v etanolu.

Je doporučené ošetřit též zdivo, z něhož mohou prorůstat dřevokazné houby (viz protokol M. Pechače).

Restaurátorský záměr

Návrh postupu restaurátorských prací. Na základě průzkumu stropu z místnosti 211.05 byl stanoven následující restaurátorský záměr. Dochovanou část malovaného stropu restaurovat, to jest dřevní hmotu sanovat a konzervovat, provést zpevnění a doplnění dřevní hmoty, fixovat, retušovat a doplnit polychromie.

Rekonstruovat v rámci poloviny dochovaného stropu chybějící záklopová prkna včetně dekorativní polychromie. Rekonstruovat druhou, chybějící polovinu stropu, v odpovídajícím materiálu.

Opracování dřevěných dílů, trámů a záklopů, bude svých charakterem odpovídat klasickému řemeslu a opracování, které je charakteristické pro 18. století. Rekonstruovaný dekor bude náměty a provedením vycházet z originálu.

Restaurovaný a rekonstruovaný strop bude podvěšen pod novou betonovou desku.

Postup restaurátorských a rekonstrukčních prací

Příprava nového dřeva

Pro rekonstrukci chybějící části stropu byly objednány a nařezány smrkové trámy o rozměru 19 x 22 cm a smrková prkna o tloušťce 30 mm. Zmíněný materiál byl vysušen.

Prkna a trámy byly základně strojně ohoblovány, prkna rozřezána a sklížena na odpovídající šířky (šířka původních záklopů se pohybuje v rozmezí 22 až 25 cm)

Konzervace dřeva, upevňování polychromií

Z historických částí stropu byla vyřazena zcela degradovaná prkna, které v další etapě restaurátorských prací byla nahrazena kopiemi. Poškozené části trámů byly odříznuty (koncová část trámu A).

Dřevní hmota byla následně znovu napuštěna přípravkem Lignofix I profi OH na lihové bázi. Dřevní hmota trámů a prken byla opakovaně napouštěna z nepolychromované strany Solakrylem BMX, dokud červotočivé dřevo nebylo dostatečně prosyceno a zpevněno.

Poškozené polychromie a dřevo pod polychromiemi byly zpevňovány Paraloidem B 72 v toluenu. Dále proběhlo čištění polychromií navlhčenou vatou a houbičkou, vodou a technickým benzinem.

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Trámy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Trámy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Trámy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Trámy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Záklopy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Záklopy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Záklopy

Doplňování dřeva

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Záklopy

Doplňování dřeva

Doplňování chybějících částí

V této fázi byly doplňovány jednak drobné chybějící čísti záklopových prken, provedeny výměny poškozených hran, nastavování a zpevňování prasklých a přelomených prken, zaslepování otvorů po hřebících, doplňování chybějících částí trámů.

Trám A byl nastaven, spoj byl zpevněn vloženou železnou protézou, jejíž povrch byl ošetřen nátěrem proti korozi. Dále byla doplněna dřevem chybějící středová část trámu B. Doplněny a dolepeny byly též poškozené hrany trámů, praskliny v trámech byly vyšpánovány. Pro doplnění bylo užito smrkové dřevo. Spoje byly lepeny disperzním lepidlem.

Několik záklopových prken bylo po rubové straně částečně zpevněno gázovými přelepy.

Též byla rekonstruována chybějící záklopová prkna ve staré části stropu a zhotovena nová část stropu. Trámy a prkna byly ručně ohoblovány uběrákem. Do trámů byly vysekány zádlaby pro zapuštění záklopů. Prkna byla připasována a strop postupně sestaven. Poté byly rozměřeny ozdobné výžlabky na trámech a zapuštěných záklopech. Výžlabky byly zhotoveny původní technologií, dřevo bylo opracováno dláty a pořízem. Nové dřevo bylo ošetřeno proti dřevokazům přípravkem Lignofix I profi OH na lihové bázi.

Staré i nové části stropu byly provizorně sestaveny v atelieru.

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce stropu
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce stropu
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce stropu
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce stropu
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Rekostrukce maleb

Restaurování a rekonstrukce polychromií

Dřevěné doplňky na starých částech stropu a na rekonstruovaných trámech a záklopech byly napuštěny klihovou vodou s přídavkem hnědého vodního mořidla. Drobné defekty v trámech a záklopech byly tmeleny klihokřídovým tmelem.

Na takto upravený podklad byla nanesena vrstva zatónovaného klihokřídového šepsu. Tento podklad byl napuštěn 1,5% Paraloidem B72 v toluenu. Původní malby i tmavé skvrny na polychromii, které byly způsobeny zateklou vodou, byly retušovány temperovými barvami.

Temperové barvy byly užity i pro rekonstrukční práce na chybějících částech stropu. Nové malby byly patinovány a na závěr fixovány Paraloidem.

Rekonstrukce maleb

Na stropě se opakují tři druhy motivů. Záklopová prkna, zapuštěná do trámů, jsou zdobena stylizovanými úponky růží s listy a květy (tyto květinové vzory se opakují i na trámech). V horní vrstvě se střídají figurální motivy s rozvilinami. Na základě tohoto schématu byla doplněna chybějící část stropu.

Ornamentální malby jsou volně pojaté, malované z ruky. Figurální motivy jsou částečně kopiemi, částečně volně vycházející z předlohy při zachování rukopisu.

Montáž stropu

Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce
Hendlův dvůr v Praze průběh rekonstrukce

Převoz stropu

Restaurovaný strop byl po jednotlivých částech zabalen do hedvábného papíru, převezen do usedlosti Hendlův dvůr a odstěhován na původní místo.

Zavěšení stropu

Strop byl, podle projektové dokumentace, instalován na původní místo do místnosti 211.05 a podvěšen pod novou betonovou stropní desku. Jednotlivé trámy jsou zavěšeny na závitové tyče z pevnostní oceli o průměru 12 mm. Tyče jsou kotveny do stropní desky do hloubky 150 mm a zalepeny vytlačovací lepící hmotou od firmy Hilti HIT- HY 200-A 330/2. Způsob vrtání otvorů a zalepení tyčí bylo provedeno dle technické specifikace výrobce.

Strop byl smontován a zavěšen přibližně 70 cm pod betonovou konstrukcí. Jednotlivá prkna byla k trámům přišroubována vruty přes velkoplošné podložky. Po celkové montáži byl strop vytažen nahoru až k betonové stropní desce. Strop je zajištěn dvojicí matek s kroužkem, který zabraňuje povolení.

Závěrečné retuše

Retuše byly provedeny temperovou barvou a následně fixovány Paraloidem B 72.

Restaurovaný strop

Hendlův dvůr v Praze po restaurování
Hendlův dvůr v Praze po restaurování
Hendlův dvůr v Praze po restaurování
Hendlův dvůr v Praze po restaurování
Hendlův dvůr v Praze po restaurování
Hendlův dvůr v Praze po restaurování